มอบอำนาจขายอสังหาฯ ขณะที่ผู้มอบอำนาจ อยู่นอกประเทศไทย

เอกสารหลักฐานในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แต่ละครั้งนั้นมีมาก ส่วนมากแล้วต้องมีการมอบออำนาจให้กับ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการแทน บางครั้งผู้มอบอำนาจไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ทำให้ต้องมีขั้นตอนต่างๆเพิ่มขึ้น

 

ขั้นตอนดำเนินการมอบอำนาจ ขณะที่ผู้มอบอำนาจอยู่นอกประเทศไทย

สิ่งที่ต้องดำเนินการ คือ

 • นำใบมอบอำนาจขายที่พิมพ์ข้อความครบถ้วน
  • ระบุสถานที่ ที่เซ็นมอบอำนาจ สามารถเป็นที่บ้านพักอาศัยในต่างแดนขณะนั้น
  • ระบุวันที่ให้ตรงกับวันที่ไปทำการรับรอง
  • พร้อมด้วยสำเนาพาสปอร์ต และสำเนาบัตรประชาชน


หนังสือมอบอำนาจ, ขายอสังหาริมทรัพย์

 

 • ไปที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ หรือโนทารี่ พลับบิค

  • เพื่อให้เซ็นรับรองพร้อมประทับตรา / เป็นการรับรองตัวตนว่า เป็นตัวผู้ขายจริง ไม่ใช่การเซ็นรับรองข้อความในใบมอบอำนาจ

  • ตราประทับและลายเซ็นของผู้รับรอง ต้องอยู่บนใบมอบอำนาจเท่านั้น / ไม่รับรองแยกในเอกสารอื่น


ข้อควรระวัง

 • ลายเซ็นบนใบมอบอำนาจ ทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้เซ็นรับรอง ควรเป็นปากกาหมึกสีน้ำเงิน เพราะเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน จะพิสูจน์ลายเซ็นได้ง่ายว่า เป็นน้ำหมึกจริง ไม่ใช่การถ่ายเอกสาร
 • ถ้าเป็นการเขียนใบมอบอำนาจ ต้องส่งปากกาแท่งนั้น กลับมาด้วย / แต่แนะนำให้พิมพ์ดีกว่า เพราะถ้าเขียน ต้องเป็นลายมือเดียวกัน ดังนั้น ต้องเป็นคนที่ประเทศไทย ที่จะไปในวันโอนกรรมสิทธิ์ เป็นผู้เขียน เท่านั้น ห้ามมีต่างลายมือ ต่างน้ำหมึก บนใบมอบอำนาจเด็ดขาด


อดิศักดิ์ สถิตธำมรงค์

Copyright © RE/MAX GreenWay. All rights reserved.