ขายฝากกับเรา ดีอย่างไร

ดอกเบี้ยถูกกว่า

ขยายระยะเวลาสัญญาได้ ไม่เน้นยึดหลักทรัพย์

ไถ่ถอนได้ตลอดเวลา

ถูกต้องตามกฎหมาย

ขั้นตอนการดำเนินการ

img

1. กรุณากรอกแบบฟอร์ม
พร้อมส่งเอกสารประเมินหลักทรัพย์

2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อ
แจ้งผลการประเมินให้ทราบ

3. นัดหมายเพื่อดูหลักทรัพย์

4. ทำสัญญา จดทะเบียน
ณ.สำนักงานที่ดิน

5. รับแคชเชียร์เช็ค

สนใจ ขายฝาก

ส่งเอกสารประเมินหลักทรัพย์ของท่านได้ที่ด้านล่างนี้

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

หลักเกณฑ์

วงเงิน

วงเงินรับขายฝาก 50-60% ของราคาตลาดที่ซื้อขายจริง

ระยะเวลารับขายฝาก

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ต่อสัญญาได้เรื่อย ๆ แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 10 ปี

การคำนวนดอกเบี้ย

เงื่อนไขอื่น ๆ

1. กรณีไถ่ถอนก่อนครบกำหนดสัญญา กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
2. กรณีไถ่ถอนทรัพย์สินคืนไม่ได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน เพื่อปรึกษาหาทางออกร่วมกัน
3. กรณีไม่ติดต่อมา จะถือเสมือนว่า ไม่สามารถไถ่ถอนคืนได้ตามกำหนด
4. ยินยอมให้พักอาศัย หรือใช้ประโยชน์ในหลักทรัพย์ได้ ในระหว่างการขายฝาก

© RE/MAX GreenWay. All rights reserved.
RE/MAX GreenWay - Real Estate Property For Sale For Rent - New & Secondhand - Training & Franchise Opportunity.